Đối với các báo cáo phát sinh số tiền lớn (khoảng trăm tỷ), kế toán muốn hiển thị đủ số liệu phát sinh, không bị tràn ô hoặc xuống dòng để giảm thời gian căn chỉnh báo cáo khi in

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R25 >

Đối với các báo cáo phát sinh số tiền lớn (khoảng trăm tỷ), kế toán muốn hiển thị đủ số liệu phát sinh, không bị tràn ô hoặc xuống dòng để giảm thời gian căn chỉnh báo cáo khi in

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R25, chương trình cải tiến cách hiển thị số tiền trên báo cáo đảm bảo hiển thị số tiền lớn (khoảng trăm tỷ) không bị tràn ô hay xuống dòng để giảm thời gian và công sức cho kế toán phải tự căn chỉnh báo cáo khi in.

2. Chi tiết thay đổi

Chương trình cải tiến cách hiển thị số tiền trên báo cáo đảm bảo hiển thị số tiền lớn (khoảng trăm tỷ):

oS05-H: Bảng cân đối số phát sinh

oMẫu số 01-SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc

R25.1_anh 01