Khi xem các báo cáo B01/BCQT, F01-01/BCQT, F01-01/BCQT theo nguồn, kế toán muốn tiêu đề báo cáo hiển thị tên nguồn chọn in báo cáo tương ứng để dễ dàng quản lý

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R25 >

Khi xem các báo cáo B01/BCQT, F01-01/BCQT, F01-01/BCQT theo nguồn, kế toán muốn tiêu đề báo cáo hiển thị tên nguồn chọn in báo cáo tương ứng để dễ dàng quản lý

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R25, khi in các báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại, F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án thì chương trình sẽ hiển thị thêm tên Nguồn trên tiêu đề báo cáo để dễ dàng quản lý và kiểm soát được báo cáo.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25, các báo cáo B01/BCQT, F01/BCQT, F01-02/BCQT đang cho phép xem và in báo cáo theo Nguồn (cho phép chọn 1, nhiều hoặc tất cả hoặc tổng hợp các nguồn kinh phí). Tuy nhiên trên tiêu đề báo cáo lại không hiển thị thông tin Nguồn nên khi in riêng từng Nguồn để quyết toán với đơn vị cấp trên, kế toán khó nhận biết báo cáo là số liệu của Nguồn nào.

Kể từ phiên bản R25, thông tin Nguồn sẽ được hiển thị trên cáo báo cáo

Đáp ứng trên các báo cáo:

oB01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động,

oF01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

oF01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.

Chi tiết như sau:

oVào Báo cáo, chọn báo cáo cần in. Ví dụ B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

oTrên tham số báo cáo, chọn Nguồn cần in (có thể chọn 1 hay nhiều nguồn). Nhấn Đồng ý.

R25.2_anh 01

oPhần mềm hiển thị thông tin Nguồn tại tiêu đề báo cáo để anh/chị báo cáo đang in thuộc Nguồn nào.

R25.2_anh 02