Kế toán muốn xem và in được các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư không thành lập BQLDA theo quy định để phục vụ nhu cầu nộp báo cáo quyết toán cuối năm

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R25 >

Kế toán muốn xem và in được các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư không thành lập BQLDA theo quy định để phục vụ nhu cầu nộp báo cáo quyết toán cuối năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R25, phần mềm hỗ trợ kế toán xem và in được các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư không thành lập BQLDA theo quy định Thông tư số 195/2012/TT-BTC để phục vụ nhu cầu nộp báo cáo quyết toán cuối năm.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25, chương trình chưa cập nhật lại công thức của các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư không thành lập BQLDA theo TT 107/2017/TT-BTC nên kế toán chưa in được báo cáo theo quy định.

Kể từ phiên bản R25, kế toán có thể xem và in được các báo cáo đặc thù Chủ đầu tư không thành lập BQLDA, bao gồm:

o B02 - CĐT: Nguồn vốn đầu tư.

o B03 - CĐT: Thực hiện đầu tư.

o F02 - CĐT: Chi tiết nguồn kinh phí đầu tư.

o F03A - CĐT: Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình.

o F03B - CĐT: Quyết toán vốn đầu tư theo công trình, dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành bàn giao sử dụng.

o F03 - CĐT: Chi phí khác.

R25.3_anh 01

Để in báo cáo, trước tiên anh/chị cần phải tích chọn Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản lý dự án tại Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ để chương trình lấy lên danh sách báo cáo Chủ đầu tư.

R25.3_anh 00

Anh/chị thực hiện in báo cáo như sau

oVào Báo cáo, chọn báo cáo cần in. Ví dụ B02 - CĐT: Nguồn vốn đầu tư.

oTrên tham số báo cáo, chọn Nguồn, Dự án cần in.

R25.3_anh 02

oNhấn Đồng ý.

R25.3_anh 03

Xem thêm hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ đặc thù Chủ đầu tư tại đây.