Bổ sung thông tin cấp tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị chủ quản để lập báo cáo bổ sung thông tin cho phù hợp

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R26 >

Bổ sung thông tin cấp tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị chủ quản để lập báo cáo bổ sung thông tin cho phù hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Theo hướng dẫn của thông tư 99/2018/TT-BTC thì biểu mẫu báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin phụ thuộc vào mô hình tổ chức các cấp tổng hợp báo cáo tại đơn vị cấp trên, cụ thể như sau:

- Nếu đơn vị dự toán cấp 1 có 2 cấp đơn vị trung gian lập báo cáo tài chính tổng hợp (gồm đơn vị kế toán trung gian 1 và đơn vị kế toán trung gian 2) thì biểu mẫu báo cáo thì đúng quy định của TT.

- Nếu đơn vị dự toán cấp 1 chỉ giao cho 1 cấp đơn vị trung gian lập BCTCTH thì báo cáo chỉ gồm có 1 cột đơn vị kế toán trung gian.

Vì vậy, kể từ phiên bản R26, kế toán đơn vị có thể chọn phân loại đơn vị trong mô hình tổng hợp để lập được đúng mẫu Báo cáo bổ sung thông tin theo quy định để gửi cho đơn vị cấp trên tổng hợp BCTC.

2. Chi tiết thay đổi

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Thông tin đơn vị.

Tại phần Đơn vị chủ quản, phần mềm mặc định sẵn đơn vị tổng hợp báo cáo tài chính là Đơn vị kế toán trung gian 1. Anh/chị có thể chọn lại cho đúng với thực tế tại đơn vị.

Tuy_chon_02