Khách hàng mong muốn xem được báo cáo Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu ghi chi để báo cáo lên cấp trên

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R25 >

Khách hàng mong muốn xem được báo cáo Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu ghi chi để báo cáo lên cấp trên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R25, phần mềm hỗ trợ kế toán xem và in được báo cáo Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu ghi chi để báo cáo lên cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R25, với các đơn vị có phát sinh nghiệp vụ Ghi thu ghi chi thì khi in báo cáo Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu, ghi chi, phần mềm đang hiển thị thông báo Chức năng này đang được phát triển làm đơn vị không in được báo cáo để gửi cấp trên. Đơn vị phải làm thủ công trên file excel nên mất rất nhiều thời gian và công sức.

Kể từ phiên bản R25, khi phát sinh các nghiệp vụ ghi thu ghi chi, anh/chị có thể in báo cáo Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu ghi chi.

o Ví dụ đơn vị có phát sinh nghiệp vụ chi cho các hoạt động tháng 3, nghiệp vụ Ghi thu - Ghi chi.

R25.4_anh 01

o Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ thu hồi các khoản chi tháng 4, nghiệp vụ Giảm chi - Thực chi.

R25.4_anh 02

o Sau đó, thực hiện in báo cáo bằng cách vào Báo cáo\Báo cáo khác\Tổng hợp kinh phí đã sử dụng đề nghị ghi thu ghi chi.

o Khai báo tham số báo cáo.

R25.4_anh 03

o Nhấn Đồng ý.

R25.4_anh 04