Vấn đề 5: Chỉ tiêu Các khoản phải thu khác khác với số dư Nợ các TK 133, 138, 141, 242,... trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo > B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh >

Vấn đề 5: Chỉ tiêu Các khoản phải thu khác khác với số dư Nợ các TK 133, 138, 141, 242,... trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân:

- Do chỉ tiêu Các khoản phải thu khác trên báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính đang bằng tổng số dư Nợ các TK 138 (chi tiết theo từng đối tượng công nợ), 338 (chi tiết theo từng đối tượng công nợ), 133, 137, 141, 242, 248,...

- Trong khi đó, trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu theo thông tư 107) thể hiện đúng số dư của các TK 133, 137, 141, 242, 248, tuy nhiên số dư của TK 138, 338 là số dư đã bù trừ giữa tổng số dư Nợ với tổng số dư Có của TK 138, 338 theo đối tượng công nợ.

Giải pháp:

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiểu thị số dư hai bên. Kiểm tra số dư Nợ các 133, 137, 141, 242, 248,... sẽ bằng với chỉ tiêu Các khoản phải thu khác trên B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

Nếu muốn kiểm tra chi tiết số dư Nợ của các TK công nợ thì vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp công nợ xem cột Nợ (cuối kỳ).