Đối chiếu giữa các báo cáo

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo >

Đối chiếu giữa các báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động

B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

S05-H: Bảng cân đối phát sinh, B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động, B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động