Vấn đề 3: Chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp khác với số dư Có TK 331 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo > B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh >

Vấn đề 3: Chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp khác với số dư Có TK 331 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân:

- Do chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp trên báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính đang bằng tổng số dư Có TK 331 chi tiết theo từng đối tượng nhà cung cấp.

- Trong khi đó, trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu theo thông tư 107) thì số dư TK 331 là số dư đã bù trừ giữa tổng số dư Có TK 331 với tổng số dư Nợ TK 331 của các đối tượng nhà cung cấp.

Giải pháp:

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiểu thị số dư hai bên.

CHTG_BCTC_B01_VD5_03

Kiểm tra số dư Có TK 331 sẽ bằng với chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp trên B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

CHTG_BCTC_B01_VD6_02

Nếu muốn kiểm tra chi tiết số dư Có của các đối tượng nhà cung cấp trên TK 331 thì vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp công nợ xem cột Có (cuối kỳ).