Vấn đề 1: Chỉ tiêu Phải thu khách hàng khác với số dư Nợ TK 131 trên Số S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo > B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính và Sổ S05-H: Bảng cân đối phát sinh >

Vấn đề 1: Chỉ tiêu Phải thu khách hàng khác với số dư Nợ TK 131 trên Số S05-H: Bảng cân đối số phát sinh

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân:

- Do chỉ tiêu Phải thu khách hàng trên Báo cáo B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính bằng tổng số dư Nợ TK 131, chi tiết theo từng đối tượng khách hàng.

- Trong khi đó, trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh (Mẫu theo thông tư 107) thì số dư TK 131 là số dư đã bù trừ giữa tổng số dư Nợ TK 131 với tổng số dư Có TK 131 của các đối tượng khách hàng.

CHTG_BCTC_B01_VD4_01

Giải pháp:

Vào Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối phát sinh.

Trên tham số báo cáo, chọn Mẫu báo cáo là Mẫu hiểu thị số dư hai bên.

CHTG_BCTC_B01_VD4_02

Kiểm tra số dư Nợ TK 131 sẽ bằng với chỉ tiêu Phải thu khách hàng trên B01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính.

CHTG_BCTC_B01_VD4_03

Nếu muốn kiểm tra chi tiết số dư Nợ của các đối tượng khách hàng trên TK 131 thì vào Báo cáo\Báo cáo khác\Báo cáo tổng hợp công nợ xem cột Nợ (cuối kỳ).