Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động >

Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD"

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Chỉ tiêu số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 62) không lên hoặc lên sai số liệu

Vấn đề 2: Chỉ tiêu số thu được trong năm, chi tiết kinh phí Thường xuyên/Tự chủ (Mã số 68) lên sai số liệu

Vấn đề 3: Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 74) lên sai số liệu

Vấn đề 4: Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 74) không khớp số tiền với Nội dung chi kinh phí thường xuyên/Tự chủ, cột Nguồn phí được khấu trừ, để lại