Vấn đề 4: Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 74) không khớp số tiền với Nội dung chi kinh phí thường xuyên/Tự chủ, cột Nguồn phí được khấu trừ, để lại

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động > Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD" >

Vấn đề 4: Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán (Mã số 74) không khớp số tiền với Nội dung chi kinh phí thường xuyên/Tự chủ, cột Nguồn phí được khấu trừ, để lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Do chứng từ chi PSNO TK 642, 154 không chọn chi tiết theo MLNS (Nguồn, Chương, Loại - Khoản, Mục, Tiểu mục).

Giải pháp:

1.Bước 1: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột lần lượt vào các TK 642, 154, 821 để tích chọn chi tiết theo Nguồn, Loại - Khoản, Mục, Tiểu mục.

2. Bước 2: Kiểm tra các chứng từ PSN TK 154, 642, 821 xem đã hạch toán đầy đủ theo MLNS hay chưa, cụ thể:

Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật và nhấn Tìm kiếm.

Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và lọc tìm các chứng từ đang bỏ trống thông tin MLNS (Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục).

Kích đúp chuột vào các chứng từ đang không hạch toán chi tiết theo MLNS, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập bổ sung thêm MLNS cho đúng. Nhấn Cất.