Báo cáo quyết toán

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo >

Báo cáo quyết toán

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại