Vấn đề 3: Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 74) lên sai số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động > Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD" >

Vấn đề 3: Chỉ tiêu số kinh phí đã sử dụng đề nghị quyết toán, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 74) lên sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 1: Do chứng từ hạch toán vào TK 154, 642, 821 không chọn chi tiết theo MLNS (Nguồn, Loại - Khoản)

Giải pháp:

1. Bước 1: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột lần lượt vào các TK 154, 642, 821 để tích chọn chi tiết theo Nguồn, Loại - Khoản, Mục, Tiểu mục.

CHTG_BCQT_TH3_VD3_NN1_anh 1

2. Bước 2: Kiểm tra các chứng từ PSNO TK 154, 642, 821 xem đã hạch toán đầy đủ theo MLNS hay chưa, cụ thể:

Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật và nhấn Tìm kiếm.

Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh và lọc tìm các chứng từ đang bỏ trống thông tin MLNS (Chương, Khoản, Mục, Tiểu mục).

CHTG_BCQT_TH3_VD3_NN1_anh 2

Kích đúp chuột vào các chứng từ đang không hạch toán chi tiết theo MLNS, nhấn Bỏ ghi\Sửa, nhập bổ sung thêm MLNS cho đúng. Nhấn Cất.

CHTG_BCQT_TH3_VD3_NN1_anh 3

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 2: Do hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ chi cho hoạt động SXKD (PSNO TK 154, 642, 821) hoặc hạch toán sai số tiền số tiền chi so với thực tế

Giải pháp:

1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm (là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật và nhấn Tìm kiếm.

2. Tại cột TK Nợ, lọc lần lượt các TK 154, 642, 821 để lọc ra tất cả các chứng từ phát sinh để kiểm tra và đối chiếu với chứng từ chi thực tế phát sinh.

3. Lúc này xảy ra các trường hợp như sau:

Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thiếu => hạch toán bổ sung vào phần mềm.

Phát hiện ra chứng từ chi bị hạch toán thừa => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Xoá.

Phát hiện ra chứng từ chi đang bị hạch toán sai => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa và sửa lại số tiền hạch toán cho đúng. Nhấn Cất