Vấn đề 1: Chỉ tiêu số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 62) không lên hoặc lên sai số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động > Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD" >

Vấn đề 1: Chỉ tiêu số dư kinh phí chưa sử dụng năm trước, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ (Mã số 62) không lên hoặc lên sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 1: Do số dư đầu năm đang chưa được nhập chi tiết theo nguồn, cụ thể do năm trước TK 4212 có dư nhưng số dư đầu năm đang chưa chi tiết theo nguồn

Giải pháp: Nhập lại số dư TK 4212 chi tiết theo từng nguồn. Cụ thể như sau:

1. Bước 1: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích chuột phải vào TK 4212, chọn Xoá số dư. Tại màn hình thông báo xác nhận xoá số dư, nhấn Có.

CHTG_BCQT_TH3_VD1_NN1_anh 1

2. Bước 2: Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản, kích đúp chuột vào TK 4212. Tại giao diện Sửa tài khoản, tích chi tiết theo Nguồn. Nhấn Cất.

CHTG_BCQT_TH3_VD1_NN1_anh 2

3. Bước 3: Vào menu Tiện ích\Bảo trì dữ liệu, thực hiện bảo trì để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

CHTG_BCQT_TH3_VD1_NN1_anh 4

4. Bước 4: Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 4212, nhập số dư TK 4212 chi tiết theo từng nguồn. Nhấn Cất.

CHTG_BCQT_TH3_VD1_NN1_anh 5

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 2: Số dư đầu kỳ của TK 4212 đã nhập số dư đầu kỳ chi tiết theo nguồn nhưng bị sai số tiền hoặc sai nguồn so với thực tế

Giải pháp:

1. Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu, kích đúp chuột vào TK 4212.

2. Thực hiện nhập lại số dư đúng số tiền và nguồn thực tế.

CHTG_BCQT_TH3_VD1_NN1_anh 5

3. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Nguyên nhân 3: Chỉ tiêu Mã số 62 của kỳ này không phù hợp với số liệu chỉ tiêu mã số 77 cuối kỳ liền trước (Số dư kinh phí được phép chuyển sang năm sau sử dụng và quyết toán, chi tiết Kinh phí thường xuyên/Tự chủ). Nguyên nhân có thể do cuối kỳ trước đơn vị chưa thực hiện xác định kết quả hoặc do TK 154 cuối kỳ trước vẫn còn dư

Giải pháp:

Nếu do cuối kỳ trước, đơn vị chưa thực hiện kết chuyển xác định kết quả thì thực hiện như sau:

1. Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động.

2. Để ngày chứng từ và ngày hạch toán là ngày cuối kỳ trước, nhấn Cất.

Nếu do TK 154 cuối kỳ trước vẫn còn dư:

1. Nếu thực tế cuối kỳ trước đơn vị không có dở dang chuyển sang kỳ sau thì thêm mới bút toán kết chuyển từ TK 154 sang TK 632, cụ thể kết chuyển toàn bộ số dư TK 154 sang TK 632.

Vào Danh mục\Tài khoản\Tài khoản kết chuyển.

Nhấn Thêm.

Nhập các thông tin thêm mới tài khoản kết chuyển.

CHTG_BCQT_TH3_VD1_NN3_anh 1

Nhấn Cất.

2. Nếu thực tế đơn vị có dở dang chuyển kỳ sau (dư trên TK 154) thì hiện tại phần mềm không mang đúng được số dư cuối kỳ trước (Mã số 77) sang kỳ này (Mã số 62).