Vấn đề 2: Chỉ tiêu số thu được trong năm, chi tiết kinh phí Thường xuyên/Tự chủ (Mã số 68) lên sai số liệu

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Báo cáo quyết toán > Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động > Trường hợp 3: Xem báo cáo tích chọn "Chỉ hiển thị số liệu hoạt động SXKD" >

Vấn đề 2: Chỉ tiêu số thu được trong năm, chi tiết kinh phí Thường xuyên/Tự chủ (Mã số 68) lên sai số liệu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân: Do hạch toán thừa hoặc thiếu chứng từ thu/giảm trừ doanh thu phát sinh trong kỳ (PS TK 531) hoặc hạch toán sai số tiền so với số liệu thực tế phát sinh.

Giải pháp:

1. Nhấn Tìm kiếm, chọn điều kiện tìm kiếm là khoảng thời gian tìm đối chiếu dữ liệu), chọn Cập nhật, nhấn Tìm.

2. Tại cột TK Có hoặc TK Nợ chọn TK 531 để lọc ra tất cả các chứng phát sinh để kiểm tra và đối chiếu với chứng từ thu/giảm trừ doanh thu thực tế phát sinh.

CHTG_BCQT_TH3_VD2_anh 1

3. Lúc này xảy ra các trường hợp như sau:

Phát hiện ra chứng từ thu/giảm trừ doanh thu bị hạch toán thiếu => hạch toán bổ sung vào phần mềm.

Phát hiện ra chứng từ thu/giảm trừ doanh thu bị hạch toán thừa => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Xoá.

Phát hiện ra chứng từ thu/giảm trừ doanh thu đang bị hạch toán sai => nhấn vào chứng từ bị sai, nhấn Bỏ ghi\Sửa và sửa lại số tiền hạch toán cho đúng. Nhấn Cất.