Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611 >

Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nguyên nhân 1: Do có bút toán hạch toán chi phí lương, bảo hiểm nhưng chưa có bút toán trả lương, bảo hiểm hay ngược lại

Nguyên nhân 2: Phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn Cải cách tiền lương

Nguyên nhân 3: Phát sinh nghiệp vụ hao mòn TSCĐ từ quỹ phát triển HĐSN

Nguyên nhân 4: Phát sinh các nguồn chi từ nguồn khác

Nguyên nhân 5: Phát sinh các nghiệp vụ rút dự toán hoặc giảm chi