Nguyên nhân 4: Phát sinh các nguồn chi từ nguồn khác

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611 > Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611 >

Nguyên nhân 4: Phát sinh các nguồn chi từ nguồn khác

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Biểu hiện: Do khách hàng phát sinh các nguồn chi từ nguồn khác, ví dụ như nguồn Học phí nhưng chọn sang TK 611.

Hướng xử lý:

1. Vào Tìm kiếm, lọc cột Nguồn để xem ngoài Nguồn Ngân sách còn nguồn khác hay không.

VD khi doi chieu_vd1_02

2. Nếu đơn vị có nguồn khác nhưng trên chứng từ chọn nhầm cả nguồn Ngân sách và TK 611:

Nâng cấp lên bản mới.

Vào menu Báo cáo\Báo cáo khác, in Báo cáo đối chiếu kinh phí rút và chi theo MLNS để tìm Tiểu mục sai (nghi ngờ những Tiểu mục còn số dư).

Vào Tìm kiếm, lọc chứng từ có cột Tiểu mục sai.

Kích đúp chuột vào chứng từ để sửa lại Nguồn hoặc Tài khoản cho đúng.