Nguyên nhân 2: Phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn Cải cách tiền lương

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611 > Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611 >

Nguyên nhân 2: Phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn Cải cách tiền lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ví dụ đơn vị phát sinh nghiệp vụ chi từ nguồn Cải cách tiền lương:

- Hạch toán Nợ TK 611/Có TK 11x

- Cuối kỳ/năm, xác định kết quả hoạt động, hạch toán Nợ TK 911/Có TK 611.

- Khi thâm hụt, hạch toán giảm thặng dư thâm hụt: Nợ TK 421/Có TK 911.

- Cuối năm, kết chuyển số đã chi ra: Nợ TK 468/Có TK 421.

=> Đây là bút toán đúng hạch toán nghiệp vụ chi tiền từ cải cách tiền lương nên phát sinh TK 611 sẽ lớn hơn TK 511