Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh >

Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611

Vấn đề 2: Phát sinh TK 611 đúng hoặc không xác định được tài khoản nào đúng