Nguyên nhân 3: Phát sinh nghiệp vụ hao mòn TSCĐ từ quỹ phát triển HĐSN

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611 > Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611 >

Nguyên nhân 3: Phát sinh nghiệp vụ hao mòn TSCĐ từ quỹ phát triển HĐSN

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đơn vị có phát sinh nghiệp vụ hao mòn TSCĐ từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp:

- Hạch toán Nợ TK 611/Có TK 214.

- Cuối năm, phản ánh số hao mòn đã trích (tính) trong năm, hạch toán: Nợ TK 43142/Có TK 421.

=> Đây là bút toán đúng hạch toán hao mòn nên phát sinh TK 611 sẽ lớn hơn TK 511