Nguyên nhân 1: Do có bút toán hạch toán chi phí lương, bảo hiểm nhưng chưa có bút toán trả lương, bảo hiểm hay ngược lại

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Sổ kế toán > S05-Bảng cân đối phát sinh > Trường hợp 1: TK 511 không bằng TK 611 > Vấn đề 1: Phát sinh TK 511 đúng, kiểm tra lại phát sinh TK 611 >

Nguyên nhân 1: Do có bút toán hạch toán chi phí lương, bảo hiểm nhưng chưa có bút toán trả lương, bảo hiểm hay ngược lại

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Biểu hiện:

Đơn vị đã có bút toán trả lương, bảo hiểm nhưng chưa hạch toán chi phí, hoặc đã xóa bút toán trả lương nhưng chưa xóa bút toán hạch toán chi phí.

Hướng xử lý:

hmtoggle_plus1Với TK 334

1. Vào menu Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh, in báo cáo theo từng Quý, xác định số dư không đúng ở Quý nào thì tiếp tục in theo từng tháng để xác định hạch toán không đúng ở tháng nào.

9.4. Luong_TK334_01

2. Tại sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh đơn vị tích chọn vào TK chi tiết 3341 (hoặc TK 3348) để truy vấn về Sổ cái TK 334 kiểm tra.

9.4. Luong_TK334_02

Hoặc in Sổ cái TK 334 và tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau:

9.4. Luong_TK334_03

Bước 2: Đơn vị xác nhận lại xem phát sinh Nợ TK 334 hay phát sinh Có TK 334 thì số nào đúng (người sử dụng mở giấy rút dự toán lương và bảng thanh toán lương tháng ra đối chiếu).

Thông thường thì số trả lương đúng vì được hạch toán theo chứng từ rút dự toán chuyển khoản lương và đã có xác nhận với Kho bạc. Sau khi đối chiếu xong tính ra số liệu cần điều chỉnh tương ứng

Bước 3: Tiến hành điều chỉnh lại số liệu sai theo số đúng bằng cách sửa lại chứng từ hạch toán chi phí (Nợ 611, 612, 614, 642, 241,…/Có 334) hoặc chứng từ chuyển khoản trả lương (Nợ 334/Có 511, 514, 111, 112,…).

hmtoggle_plus1Với TK 332

1.Cũng tương tự như TK 334, với TK này đơn vị xác nhận nếu không nợ bảo hiểm hoặc không trả thừa bảo hiểm thì số dư TK 332 sẽ không có, nếu có thì cần xem lại sai ở quý nào, tháng nào.

2. Sau đó kiểm tra lại các chứng từ hạch toán bảo hiểm (gồm phần hạch toán chi phí bảo hiểm cơ quan đóng (Nợ TK chi phí/Có 332x), khoản bảo hiểm phải nộp khấu trừ vào lương (Nợ 334/Có 332x), và các chứng từ thanh toán tiền bảo hiểm cho cơ quan bảo hiểm (Nợ 332/Có 511,112) để xác định sai ở phát sinh bên Nợ TK 332 hay sai ở phát sinh bên Có TK 332, từ đó tính ra số liệu cần điều chỉnh tương ứng.

Thực hiện như sau:

Bước 1: 

1. Vào menu Báo cáo\Sổ kế toán\S05-H: Bảng cân đối số phát sinh, in báo cáo theo từng Quý, xác định số dư không đúng ở Quý nào thì tiếp tục in theo từng tháng để xác định hạch toán không đúng ở tháng nào.

9.4. Luong_TK332_02

2. Tại sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh đơn vị tích chọn vào TK chi tiết 3321, 3322, 3323, 3324 để truy vấn về Sổ cái TK 332 kiểm tra.

9.4. Luong_TK332_03

Hoặc in Sổ cái TK 332 và tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau:

9.4. Luong_TK332_01

Bước 2: Đơn vị xác nhận lại xem phát sinh Nợ TK 332 hay phát sinh Có TK 332 thì số nào đúng (người sử dụng mở giấy rút dự toán bảo hiểm và bảng thanh toán bảo hiểm tháng ra đối chiếu).

Bước 3: Tiến hành điều chỉnh lại số liệu sai theo số đúng bằng cách sửa lại chứng từ hạch toán chi phí (Nợ 611, 612, 614, 642, 241,…/Có 332) hoặc chứng từ chuyển khoản trả lương (Nợ 332/Có 511, 514, 111, 112,…).