R33

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R33

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R33 (Phát hành ngày 31/07/2019)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kế toán muốn quản lý doanh thu, chi phí, công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng hợp đồng

2. Thông báo phát hành hóa đơn - Xuất khẩu file xml để nộp online cho cơ quan Thuế

3. Trường hợp kết nối Hóa đơn điện tử, kế toán lập được chứng từ bán hàng kèm hóa đơn

4. Trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in chuyển sang dùng Hóa đơn điện tử, kế toán lập được Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế

5. Kế toán muốn hiển thị được thông tin Nguyên giá trong phần 4. Tài sản cố định trên B04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính