R34

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R34

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Tính năng phát triển trong phiên bản MISA Mimosa.NET R34 (Phát hành ngày 03/08/2019)

Kế toán muốn lập được Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Đặc thù SGD Hải Dương) để kiểm soát số liệu từng nguồn kinh phí theo quy định

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Mục đích

Giúp kế toán lập được Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động (Đặc thù SGD Hải Dương) để kiểm soát số liệu từng nguồn kinh phí theo quy định.

2. Chi tiết thay đổi

Để sử dụng được Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động đặc thù Sở giáo dục Hải Dương anh/chị thực hiện theo các bước sau:

hmtoggle_plus1        Bước 1: Thêm đặc thù Sở giáo dục Hải Dương

Khi tạo mới dữ liệu kế toán, tại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ bao gồm nghiệp vụ Sở Giáo Dục Hải Dương.

R32.4_SGD Hai Duong_00

Hoặc với những đơn vị đã sử dụng phần mềm Mimosa và muốn thêm đặc thù Sở giáo dục Hải Dương thì thực hiện như sau:

1. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung.

2. Nhấn vào biểu tượng thư mục để chọn file đặc thù SoGiaoDucHaiDuong.msa trong thư mục AddOn files.

R32.4_SGD Hai Duong_02

3. Phần mềm thêm đặc thù Sở Hải Dương thành công.

R32.4_SGD Hai Duong_05

Xem thêm hướng dẫn thêm đặc thù Sở giáo dục Hải Dương tại đây.

hmtoggle_plus1        Bước 2: Khai báo các phát sinh tại đơn vị

1. Đơn vị khai báo các phát sinh tại đơn vị.

hmtoggle_plus1        Bước 3: In báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động

1. Vào menu Báo cáo\Đặc thù Sở giáo dục Hải Dương\Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động.

2. Trên tham số báo cáo: chọn kỳ báo cáo, nguồn, chương, khoản cần in báo cáo.

R34_1

3. Nhấn Đồng ý. Phần mềm sẽ in báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động như sau:

R34_2