Trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in chuyển sang dùng Hóa đơn điện tử, kế toán lập được Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R33 >

Trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in chuyển sang dùng Hóa đơn điện tử, kế toán lập được Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Hàng tháng/quý các đơn vị phải lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (báo cáo tình hình sử dụng của tất cả các hình thức hóa đơn đang sử dụng) để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định. Vì vậy, trong trường hợp đơn vị còn sử dụng hóa đơn tự in/đặt in chuyển sang dùng Hóa đơn điện tử, kế toán có thể lập được Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để gửi cho cơ quan Thuế.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R33, phần mềm mới chỉ lập được Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn cho hình thức hóa đơn điện tử, chưa lập được báo cáo cho hóa đơn tự in/đặt in (do phần mềm không quản lý mẫu hóa đơn, việc thông báo phát hành và tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ).

Kể từ phiên bản R33, trường hợp đơn vị sử dụng hóa đơn tự in/đặt in chuyển sang dùng hóa đơn điện tử, phần mềm hỗ trợ kế toán lập được Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu theo TT 39/2014/TT-BTC) cho tất cả các mẫu hóa đơn đang sử dụng (gồm cả hóa đơn điện tử và hóa đơn tự in/đặt in) để gửi cho CQ thuế theo quy định.

Cụ thể như sau:

oTrong kỳ, đơn vị có phát sinh các hóa đơn tự in/đặt in. Xem hướng dẫn lập hóa đơn tự in/đặt in tại đây.

oSau đó, đơn vị chuyển sang dùng Hóa đơn điện tử meInvoice.vn và có phát sinh các hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn lập hóa đơn điện tử tại đây.

oHàng tháng/quý, đơn vị lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp bằng cách:

Chọn phân hệ Hóa đơn\Báo cáo\Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Chọn lập báo cáo theo tháng hoặc quý.

R33.4_BCSDHD_01

Nhấn Đồng ý.

Phần mềm sẽ lấy lên các phát sinh trong kỳ báo cáo của hóa đơn điện tử.

Để khai báo tình hình sử dụng hóa đơn cho các hóa đơn tự in/đặt in thì anh/chị thực hiện như sau:

Chọn Tên loại hóa đơn => phần mềm mặc định Ký hiệu mẫu hóa đơn.

Nhập Ký hiệu hóa đơn, Số tồn đầu kỳ, mua phát sinh trong kỳ; Số sử dụng, xóa bỏ, mất, hủy trong kỳ. Phần mềm sẽ tự tính số Tồn cuối kỳ.

Nhập thêm thông tin Người lập biểu, Người đại diện pháp luật, Ngày lập báo cáo.

R33.4_BCSDHD_02

Nhấn Cất để hoàn thành.

Nhấn In để in báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong kỳ.

R33.4_BCSDHD_03