Kế toán muốn quản lý doanh thu, chi phí, công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng hợp đồng

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R33 >

Kế toán muốn quản lý doanh thu, chi phí, công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng hợp đồng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

1. Mục đích

Giúp kế toán quản lý doanh thu, chi chí, công nợ phải thu, phải trả chi tiết theo từng hợp đồng.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R33, phần mềm đáp ứng được 1 số nghiệp vụ liên quan đến hợp đồng như sau:

hmtoggle_plus1        Thiết lập có quản lý Hợp đồng

1. Với những dữ liệu đang sử dụng được nâng cấp lên phiên bản R33, để hạch toán các nghiệp vụ phát sinh hợp đồng thì thực hiện như sau:

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

Tích chọn Hợp đồng. Nhấn Đồng ý.

R33.1_HD_01

2. Đối với các dữ liệu kế toán được tạo mới kể từ phiên bản R33, thì tại bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, tích chọn Quản lý hợp đồng.

R33.1_HD_02

Xem thêm các bước tạo mới dữ liệu kế toán tại đây.

hmtoggle_plus1        Khai báo danh mục Hợp đồng

1. Vào Danh mục\Hợp đồng.

R33.1_HD_03

2. Nhấn Thêm.

3. Khai báo các thông tin về hợp đồng: Loại hợp đồng, Số hợp đồng, Ngày hợp đồng, Khách hàng/NCC và 1 số thông tin khác.

R33.1_HD_04

4. Nhấn Cất.

hmtoggle_plus1        Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh về hợp đồng

Các giao diện chứng từ bổ sung cột Hợp đồng:

STT

Các giao diện chứng từ có cột Hợp đồng

 

 

1

Chuyển khoản kho bạc  

8

Phiếu chi mua vật tư hàng hóa

15

Thu tiền gửi từ bán hàng

2

Chuyển khoản kho bạc trả nhà cung cấp

9

Chuyển khoản kho bạc mua vật tư hàng hóa

16

Bán hàng chưa thu tiền

3

Phiếu thu

10

Hóa đơn mua hàng

17

Phiếu thu tiền khách hàng

4

Phiếu chi

11

Phiếu chi trả nhà cung cấp

18

Thu tiền gửi từ khách hàng

5

Thu tiền gửi

12

Chi tiền gửi trả nhà cung cấp

19

Hàng bán trả lại

6

Chi tiền gửi

13

Xuất kho

20

Chứng từ nghiệp vụ khác

7

Phiếu chi mua vật tư hàng hóa

14

Phiếu thu bán hàng

21

Xác định kết quả hoạt động

Để lập các phát sinh về hợp đồng, thực hiện như sau:

1. Mở 1 trong các chứng từ được liệt kê ở trên. Ví dụ Phiếu chi mua vật tư hàng hóa.

2. Khai báo các thông tin trên chứng từ. Chọn Hợp đồng đã khai báo tại Danh mục\Hợp đồng.

R33.1_HD_05

3. Nhấn Cất để hoàn thành.

hmtoggle_plus1        Tìm kiếm chứng từ theo hợp đồng mua, bán

1. Nhấn Tìm kiếm.

2. Tại phần Chọn điều kiện tìm kiếm, chọn Tìm theo Hợp đồng mua hoặc Hợp đồng bán.

3. Nhấn Cập nhật. Nhấn Tìm.

4. Phần mềm lấy lên các chứng từ có phát sinh hợp đồng theo điều kiện tìm kiếm.

R33.1_HD_06