Thông báo phát hành hóa đơn - Xuất khẩu file xml để nộp online cho cơ quan Thuế

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R33 >

Thông báo phát hành hóa đơn - Xuất khẩu file xml để nộp online cho cơ quan Thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp kế toán xuất được Thông báo phát hành hóa đơn dưới dạng file .xml để nộp trực tuyến cho cơ quan Thuế qua trang https://thuedientu.gdt.gov.vn.

2. Chi tiết thay đổi

Để lập được thông báo phát hành hóa đơn và xuất khẩu xml nộp cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp thì thực hiện như sau:

Tại màn hình Thông tin đăng ký với Thuế: khai báo các thông tin bắt buộc như Tên đơn vị, Địa chỉ, CQ thuế cấp cục CQ thuế quản lý.

R33.2_TBPH_01

Các bước để xuất khẩu thông báo phát hành hóa đơn ra file xml như sau:

oTrên thông báo phát hành, nhấn In.

oTrên mẫu in TB01/AC: Thông báo phát hành hóa đơn điện tử, nhấn Xuất khẩu XML.

oChọn nơi lưu file xml trong máy tính của anh/chị.

R33.2_TBPH_02

oPhần mềm hiển thị thông báo xuất khẩu dữ liệu thành công. Nhấn Có để mở file xml ngay, nhấn Không để không mở file ngay, chương trình đóng thông báo.

R33.2_TBPH_03

Xem thêm hướng dẫn lập thông báo phát hành tại đây.

Sau khi xuất khẩu file xml, đơn vị có thể nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng cách:

o Truy cập vào trang https://thuedientu.gdt.gov.vn của tổng cục Thuế - Bộ tài chính.

o Đăng nhập bằng tài khoản của đơn vị.

o Nhấn Khai thuế\Kê khai trực tuyến.

Chọn Tờ khai trong danh sách: TB01/AC - Thông báo phát hành hóa đơn.

Nhấn Tiếp tục để tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo.

Xem hướng dẫn chi tiết nộp thông báo phát hành hóa đơn tại đây.

2.3. Nop hs TBPH_04 new_hoa don thuong