R26

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R26

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kế toán muốn lập báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

Tự động lấy số liệu loại trừ trên báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT 99/2018/TT-BTC)

Kế toán muốn lập báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT 99/2018/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên phục vụ việc quyết toán báo cáo tài chính

Xuất khẩu báo cáo tài chính để gửi đơn vị cấp trên tổng hợp

Bổ sung thông tin cấp tổng hợp báo cáo tài chính của đơn vị chủ quản để lập báo cáo bổ sung thông tin cho phù hợp