Xuất khẩu báo cáo tài chính để gửi đơn vị cấp trên tổng hợp

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R26 >

Xuất khẩu báo cáo tài chính để gửi đơn vị cấp trên tổng hợp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Kế toán muốn xuất khẩu báo cáo tài chính ra file .xml để gửi cho đơn vị cấp trên tổng hợp báo cáo tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Kể từ phiên bản R26, phần mềm cho phép kế toán xuất khẩu thêm các báo cáo tài chính sau:

oB01/BCTC: Báo cáo tình hình tài chính

oB03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

oB04/BCTC: Thuyết minh báo cáo tài chính

oB01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính

Để xuất khẩu báo cáo tài chính, anh/chị vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

DVDT XKBCTC_01

Xem thêm các bước hướng dẫn xuất khẩu báo cáo tài chính tại đây.