Kế toán muốn lập báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT 99/2018/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên phục vụ việc quyết toán báo cáo tài chính

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R26 >

Kế toán muốn lập báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT 99/2018/TT-BTC) để nộp cho đơn vị cấp trên phục vụ việc quyết toán báo cáo tài chính

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R26, kế toán đơn vị có thể lập được báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính để nộp cho đơn vị cấp trên nhằm cung cấp các số liệu bổ sung theo mẫu phục vụ cho quá trình lập báo cáo tài chính tổng hợp.

2. Chi tiết thay đổi

Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo tài chính.

Chọn báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

Phần mềm tự tính toán số liệu trên báo cáo.

oTại tab Phân tích số liệu để loại trừ giao dịch nội bộ khi lập báo cáo tài chính tổng hợp:

B01BSTT_01

oTại tab Bổ sung thông tin thuyết minh tài chính:

B01BSTT_02

Anh/chị kiểm tra lại các chỉ tiêu, nhập Người lập biểu và Thủ trưởng đơn vị (nếu chưa khai báo tại Hệ thống\Tùy chọn\Người ký).

Nhấn Cất.

Nhấn In ngay trên màn hình Lập báo cáo để in báo cáo.

Ngoài ra, để in báo cáo, anh/chị vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

o Nếu anh/chị đã lập báo cáo B01/BSTT trước đó thì khi khai báo tham số báo cáo, tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.

1. DVDT lap bao cao_B01BSTT_03

o Nếu chưa lập báo cáo B01/BSTT trước đó thì KHÔNG TÍCH Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập. Nếu tích chọn phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo "Phần mềm không có số liệu".