Kế toán muốn lập báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R26 >

Kế toán muốn lập báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R26, kế toán đơn vị có thể lập được báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp) để theo dõi báo cáo và lưu trữ số liệu phát sinh đồng thời phục vụ cho việc xuất khẩu báo cáo tài chính để gửi lên cho đơn vị cấp trên.

2. Chi tiết thay đổi

Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Lập báo cáo\Báo cáo tài chính.

Chọn báo cáo B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).

Phần mềm tự tính toán số liệu trên báo cáo. Anh/chị kiểm tra lại các chỉ tiêu, nhập Người lập biểu và Thủ trưởng đơn vị (nếu chưa khai báo tại Hệ thống\Tùy chọn\Người ký).

b03b

Nhấn Cất.

Nhấn In ngay trên màn hình Lập báo cáo để in báo cáo.

Ngoài ra, để in báo cáo, anh/chị vào menu Báo cáo\Báo cáo tài chính\B03b/BCTC: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Theo phương pháp gián tiếp).

o Nếu anh/chị đã lập báo cáo B03b/BCTC trước đó thì khi khai báo tham số báo cáo, tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập.

b03b_02

o Nếu chưa lập báo cáo B03b/BCTC trước đó thì KHÔNG TÍCH Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập. Nếu tích chọn phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo "Phần mềm không có số liệu".