Tự động lấy số liệu loại trừ trên báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT 99/2018/TT-BTC)

Navigation:  9. Lịch sử phát triển > R26 >

Tự động lấy số liệu loại trừ trên báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT 99/2018/TT-BTC)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Từ phiên bản R26, kế toán đơn vị có thể xác định được Quan hệ giao dịch nội bộ để xác định đối tượng này thuộc loại giao dịch nội bộ nào với đơn vị, từ đó làm căn cứ để lập được báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính.

2. Chi tiết thay đổi

Vào Danh mục\Khách hàng, nhà cung cấp.

Chọn Quan hệ giao dịch nội bộ là 1 trong các quan hệ sau:

oTrong đơn vị kế toán trung gian 2.

oTrong đơn vị kế toán trung gian 1.

oTrong đơn vị dự toán cấp 1.

oNgoài đơn vị dự toán cấp 1 - trong cùng 1 tỉnh.

oNgoài đơn vị dự toán cấp 1 (khác tỉnh, khác Bộ, ngành) - trong lĩnh vực kế toán nhà nước.

oNgoài khu vực nhà nước.

KH_NCC_07

Đơn vị lập báo cáo B01/BSTT: Báo cáo bổ sung thông tin tài chính (TT 99/2018/TT-BTC).

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.