R11

Navigation:  9. Lịch sử phát triển >

R11

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

*Tính năng mới:

1.Cập nhật công thức Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.

2.Cho phép xuất khẩu Báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính đơn giản và Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án để gửi lên cơ quan chủ quản tổng hợp.

3.Cho phép hạch toán và báo cáo quyết toán đối với những nghiệp vụ đặc thù của Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

1. Cập nhật công thức Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án.

Trên phiên bản R11, phần mềm cập nhật công thức Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án để phù hợp với hướng dẫn của Thông tư 107/2017/TT-BTC.

Chi tiết thay đổi:

1.1. Chương trình cập nhật lại công thức của Chỉ tiêu 29 - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN (thuộc Tổng kinh phí đã vay trong năm) Chỉ tiêu 33 - Đã nộp NSNN (Kinh phí giảm trong năm).

oChỉ tiêu 29 - Số đã ghi vay, ghi tạm ứng NSNN (thuộc chỉ tiêu 28 - Tổng kinh phí đã vay trong năm):

- Tại cột Năm nay.

Công thức hiện tại đã thay đổi: PSCO 00611 + PSCO 00621.

- Tại cột Lũy kế từ khi khởi đầu.

Công thức hiện tại đã thay đổi: LKCOKD 00611 + LKCOKD 00621.

oChỉ tiêu 33 -  Đã nộp NSNN (thuộc chỉ tiêu 32 - Kinh phí giảm trong năm):

- Tại cột Năm nay:

Công thức hiện tại đã thay đổi: - PSCO 00612 (nghiệp vụ Nộp trả - Thực chi) - PSCO 00622 (nghiệp vụ: Nộp trả - Thực chi).

- Tại cột Lũy kế từ khi khởi đầu.

Công thức hiện tại đã thay đổi: - LKCOKD 00612 (Nghiệp vụ: Nộp trả - Thực chi) - LKCOKD 00622 (Nghiệp vụ: Nộp trả - Thực chi).

(Trong đó: LKCOKD là Lũy kế có khởi đầu.)

1.2. Bổ sung hiển thị số liệu tổng cộng ở một số chỉ tiêu tại cột Lũy kế từ khi khởi đầu:

oChỉ tiêu 05 - Tổng số được sử dụng trong năm (Nguồn ngân sách trong nước): Mã số 05 = Mã số 01 + Mã số 04

oChỉ tiêu 08 - Kinh phí giảm trong năm (Nguồn ngân sách trong nước): Mã số 08 = Mã số 09 + Mã 10 + Mã 11

oChỉ tiêu 20 - Kinh phí được sử dụng trong năm (Nguồn vốn viện trợ): Mã số 20 = Mã số 15 + Mã số 17

oChỉ tiêu 27 - Tổng số được sử dụng trong năm (Nguồn vay nợ nước ngoài): Mã số 27 = Mã số 23 + Mã số 26

2. Cho phép xuất khẩu Báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính đơn giản và Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án để gửi lên cơ quan chủ quản tổng hợp.

Trên phiên bản R11, phần mềm cho phép xuất khẩu Báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản)Phụ biểu F01-02/BCQT: Báo cáo chi tiết kinh phí chương trình, dự án (Phần I, Phần II) ra file xml để gửi lên cơ quan chủ quản tổng hợp.

Chi tiết thay đổi:

Để xuất khẩu báo cáo tài chính, anh/chị vào Tệp\Xuất khẩu báo cáo tài chính.

Trên màn hình Xuất khẩu báo cáo tài chính, phần mềm bổ sung xuất khẩu thêm Báo cáo B05/BCTC: Báo cáo tài chính (Mẫu đơn giản) Phụ biểu F01-02/BCQT - Phần I, Phần II: Báo cáo chi tiết theo chương, nguồn, loại, khoản, cấp phát, chương trình mục tiêu, dự án ra file xml.

R11.2_01

Các bước thực hiện xuất khẩu chi tiết, anh/chị xem tại đây.

3. Cho phép hạch toán và báo cáo quyết toán đối với những nghiệp vụ đặc thù của Tổng cục thống kê.

Trên phiên bản R11, phần mềm cho phép hạch toán và báo cáo quyết toán đối với những nghiệp vụ đặc thù của Tổng cục thống kê. Các vấn đề chi tiết cụ thể như sau:

3.1. Tạo dữ liệu mới cho các đơn vị thuộc Tổng cục thống kê.

Trên phiên bản R11, phần mềm cho phép đơn vị tạo mới dữ liệu theo đặc thù Tổng cục thống kê. Nếu đơn vị đã tạo dữ liệu từ bản trước thì có thể lựa chọn tính năng bổ sung của đặc thù Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

Trường hợp tạo dữ liệu mới:

oChi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

oTại Bước 4. Tùy chọn nghiệp vụ, chương trình bổ sung thêm thông tin Đặc thù nghiệp vụ, gồm 2 lựa chọn là Không chọn Tổng cục thống kê.

R11.3.1_01

Đối với những đơn vị thuộc Tổng cục thống kê, anh/chị chọn giá trị Tổng cục thống kê, dữ liệu kế toán sẽ được bổ sung những tính năng đáp ứng nghiệp vụ hạch toán cụ thể tại đơn vị.

Trường hợp đơn vị đã tạo dữ liệu từ phiên bản trước và muốn cập nhật tính năng bổ sung của đặc thù Tổng cụ thống kê:

Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung, chọn đến tệp đặc thù của Tổng cục thống kê, chi tiết cách cập nhật anh/chị xem tại đây.

Lưu ý: Sau khi cập nhật Tính năng bổ sung, anh/chị vào Tệp\Bảo trì dữ liệu để cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu trường hợp trước đây dữ liệu đã có phát sinh vào TK 3371 thì cần sửa lại sang tài khoản chi tiết của 3371 theo hệ thống tài khoản mới bổ sung của đặc thù.

3.2. Bổ sung thêm các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê vào hệ thống tài khoản.

Trên phiên bản R11, phần mềm bổ sung các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê vào hệ thống tài khoản đối với dữ liệu đã bổ sung đặc thù Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

Các tài khoản theo đặc thù Tổng cục thống kê được bổ sung như sau:

oTK 00813: Dự toán chi kinh phí tổng điều tra (Năm trước).

TK chi tiết 008131: Tạm ứng

TK chi tiết 008132: Thực chi

oTK 00823: Dự toán chi kinh phí tổng điều tra (Năm nay).

TK chi tiết 008231: Tạm ứng

TK chi tiết 008232: Thực chi

oMở thêm TK chi tiết của TK 3371 thành:

TK 33711: Thường xuyên

TK 33712: Không thường xuyên

TK 33713: Kinh phí tổng điều tra

oTK 5113: Tổng điều tra (Thu hoạt động do NSNN cấp)

oTK 6113: Tổng điều tra.

TK chi tiết 61131: Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

TK chi tiết 61138: Chi phí hoạt động khác

Chương trình không cho phép mở tài khoản con của các tài khoản 00813, 00823.

R11.3.6_03

3.3. Kết chuyển các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê vào cuối năm

Trên phiên bản R11, phần mềm hỗ trợ đơn vị thực hiện Quyết toán số dư đầu năm, Kết chuyển số dư cuối năm, Xác định kết quả hoạt động đối với những tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

Bổ sung thêm cặp tài khoản kết chuyển Quyết toán số dư đầu năm.

R11,80

Để thực hiện nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm, anh/chị xem chi tiết tại đây.

Bổ sung thêm cặp tài khoản Kết chuyển số dư cuối năm:

R1192

Bổ sung cặp tài khoản kết chuyển Xác định kết quả hoạt động.

R90.96

Để thực hiện nghiệp vụ Xác định kết quả hoạt động, Kết chuyển số dư cuối năm, anh/chị xem chi tiết tại đây.

3.4. Tự động hạch toán cho các nghiệp vụ thường xuyên diễn ra ở đơn vị  thuộc Tổng cục thống kê

Trên phiên bản R11, phần mềm bổ sung các định khoản tự động theo đặc thù Tổng cục thống kê khi dữ liệu cập nhật đặc thù Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

Tại danh mục Định khoản tự động, bổ sung thêm các bút toán hạch toán tự động cho nguồn kinh phí Tổng điều tra, đồng thời chỉnh sửa lại đối với các định khoản của nguồn kinh phí thường xuyên và không thường xuyên theo hệ thống tài khoản của đặc thù Tổng cục thống kê.

Để xem danh mục tài khoản hạch toán tự động, anh/chị vào Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động.

R11.3.4_01

Để thực hiện định khoản tự động, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Khi dữ liệu kế toán được cập nhật đặc thù Tổng cục thống kê, các định khoản tự động mà đơn vị tự thiết lập từ trước sẽ mất đi, chương trình sẽ thay thế toàn bộ danh mục tài khoản hạch toán tự động cũ bằng bộ danh mục mới theo đặc thù Tổng cục thống kê.

3.5. Cập nhật các bút toán hạch toán đồng thời cho đơn vị thuộc Tổng cục thống kê.

Trên phiên bản R11, phần mềm cập nhật các bút toán hạch toán đồng thời cho các đơn vị thuộc Tổng cục thống kê để hạch toán nhanh chóng, chính xác.

Chi tiết thay đổi:

Đối với dữ liệu kế toán lựa chọn đặc thù Tổng cục thống kê, chương trình bổ sung quy tắc sinh đồng thời cho các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê.

Để xem quy tắc sinh đồng thời, anh/chị vào Tiện ích\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời.

R11.98

Lưu ý: Tại quy tắc đồng thời, chương trình đang mặc định Tính chất nguồn: Không thường xuyên, do vậy trên Danh mục\Mục lục ngân sách\Nguồn kinh phí, đối với nguồn kinh phí tổng điều tra, anh/chị chọn Tính chất nguồn: 0212-KP không thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm:

R100

Để thực hiện hạch toán đồng thời, anh/chị nhấn nút Cập nhật hạch toán đồng thời trên màn hình hạch toán, chương trình tự động hạch toán các thông tin tại Hạch toán đồng thời nếu các thông tin trên tab Hạch toán thỏa mãn điều kiện sinh đồng thời.

Ví dụ: Chứng từ Chuyển khoản kho bạc.

R80.99

3.6. Hạch toán các nghiệp vụ nhận dự toán và theo dõi số dự toán còn lại đối với tài khoản dự toán đặc thù Tổng cục thống kê.

Trên phiên bản R11, phần mềm cho phép hạch toán các nghiệp vụ nhận dự toán và theo dõi số dự toán còn lại đối với tài khoản dự toán đặc thù Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

Chương trình cho phép hạch toán nhận dự toán vào tài khoản tổng hợp 00813, 00823 trên các màn hình:

oNhập số dư ban đầu.

oNhận dự toán.

oHủy dự toán.

oĐiều chỉnh dự toán.

oChứng từ nghiệp vụ khác.

R11.3.6_01

3.7. Bổ sung Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Tổng cục thống kê.

Trên phiên bản R11, phần mềm bổ sung Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động đặc thù Tổng cục thống kê khi dữ liệu có bổ sung chức năng đặc thù Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

Căn cứ vào phát sinh các tài khoản 00813, 00823, 008131, 008132, 008231, 008232 để lấy lên số liệu chỉ tiêu Kinh phí tổng điều tra.

Để in báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\Đặc thù tổng cục thống kê\Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Trên báo cáo, bổ sung thêm kinh phí Kinh phí tổng điều tra trên báo cáo.

R11.60

3.8. Bổ sung Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại đặc thù Tổng cục thống kê.

Trên phiên bản R11, phần mềm bổ sung Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại đặc thù Tổng cục thống kê.

Chi tiết thay đổi:

Căn cứ phát sinh của các tài khoản 008131, 008132, 008231, 008232 để lấy lên số liệu của chỉ tiêu Kinh phí tổng điều tra.

Để in báo cáo, anh/chị vào Báo cáo\Đặc thù tổng cục thống kê\Phụ biểu F01-01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn NSNN và nguồn phí được khấu trừ, để lại

Trên báo cáo bổ sung thêm loại kinh phí Kinh phí tổng điều tra.

R60.66