Quyết toán số dư đầu năm

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tổng hợp >

Quyết toán số dư đầu năm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

a. Dự toán vay nợ nước ngoài:

Kết chuyển số dư bên Nợ của TK 0061 (ghi âm)

Kết chuyển số dư bên Có của TK 00612 (ghi âm)

b. Dự toán chi hoạt động:

Kết chuyển số dư bên Nợ của TK 00811, 00812 (ghi âm)

Kết chuyển số dư bên Có của TK 008112, 008122 (ghi âm)

c. Dự toán đầu tư xây dựng cơ bản:

Kết chuyển số dư bên Nợ của TK 0091 (ghi âm)

Kết chuyển số dư bên Có của TK 00912 (ghi âm)

Lưu ý: Đối với các bút toán quyết toán số dư đầu năm từ kinh phí nhận từ Lệnh chi tiền, phần mềm không đáp ứng hạch toán sẵn trên phần mềm, nếu có phát sinh thì đơn vị cần tự hạch toán trên phần mềm như sau:

 Kết chuyển số dư bên Có của TK 01211, 01212 (ghi âm)

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Chứng từ nghiệp vụ khác\Quyết toán số dư đầu năm.

2. Khai báo các thông tin chung:

Nhập Ngày CT, Ngày HT, Số CT.

Nhập thông tin Diễn giải (nếu cần).

Phần mềm đã lấy lên các chứng từ.

Quyet_toan_so_du_dau_nam_2019

3. Nhấn Cất để lưu thông tin

4. Nhấn In nếu muốn in chứng từ.