Tính năng bổ sung

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Các tiện ích trên phần mềm > Hệ thống >

Tính năng bổ sung

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Chức năng

Cho phép bổ sung thêm các tính năng bổ sung vào dữ liệu đặc thù của đơn vị, ví dụ như: đặc thù Tổng cục thống kê, Bộ khoa học,...

2. Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Vào Hệ thống\Tính năng bổ sung

R11.10

3. Nhấn vào biểu tượng TNBS02, chọn đến tệp chức năng cần bổ sung có dạng file .msa tại thư mục cài đặt phần mềm (mặc định trong C:\MISA JSC\MISA Mimosa.NET 2019\AddOn Files).

Ví dụ: Anh/Chị chọn đặc thù của Tổng cục thống kê thì chọn đến file TongCucThongKe.msa.

TNBS03

4. Nhấn Open, chương trình hiển thị thông báo:

TNBS04

5. Nhấn Đồng ý, chương trình hiển thị thông báo Cài đặt thành công.

6. Nhấn Đóng, phần mềm sẽ yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cài đặt tính năng bổ sung.