Tạo dữ liệu kế toán mới

Navigation:  3. Các bước bắt đầu sử dụng > Khởi tạo dữ liệu kế toán >

Tạo dữ liệu kế toán mới

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hướng dẫn kế toán đơn vị tạo dữ liệu kế toán theo 1 trong các trường hợp sau:

1. Tạo mới DLKT từ đầu

2. Tạo mới dữ liệu từ năm trước

3. Tạo dữ liệu mẫu