Trích khấu hao

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán tài sản cố định > Có sử dụng phần mềm QLTS >

Trích khấu hao

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Định khoản

Xem chi tiết định khoản hạch toán tại đây

2. Mô tả nghiệp vụ

1.Định kỳ hàng quý hoặc năm, đơn vị trích khấu hao TSCĐ (đối với TSCĐ dùng cho hoạt động SXKD) theo quy định

2.Kế toán hạch toán nghiệp vụ trích khấu hao và ghi sổ TSCĐ

3. Các bước thực hiện

Lấy chứng từ trích khấu hao từ phần mềm QLTS.VN về phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 theo hướng dẫn sau:

1. Vào nghiệp vụ Tài sản cố định.

2. Nhấn Thêm\Trích khấu hao.

3. Khai báo thông tin tại màn hình Chọn tài sản trích khấu hao từ QLTS.VN

Chọn khoảng thời gian: Tất cả hoặc Ngày chứng từ trong khoảng.

Nhấn Lấy dữ liệu.

Tích chọn vào chứng từ đánh giá lại cần lấy về MISA Mimosa.NET 2019.

Nhấn Thực hiện.

co_qlts_trich_khau_hao_01

4. Nhấn Kết thúc khi màn hình thông báo Kết quả thực hiện xuất hiện.

co_qlts_trich_khau_hao_02