Kế toán thuế

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng >

Kế toán thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Quy trình nghiệp vụ

man_hinh_quy_trinh_thue

2. Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Giúp kế toán thực hiện các nghiệp vụ:

Lập bảng kê mua vào

Lập bảng kê bán ra

Khấu trừ thuế

Tờ khai thuế

Nộp thuế