Lập bảng kê bán ra

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán thuế >

Lập bảng kê bán ra

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập và in được bảng kê hàng hoá dịch vụ bán ra để nộp cho cơ quan thuế.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

Lưu ý: Cần phải khai báo đầy đủ các thông tin hóa đơn: Mẫu số hóa đơn, Ký hiệu hóa đơn, Số hóa đơn.

Có thể khai báo thông tin hóa đơn tại các màn hình:

- Hóa đơn (Xem hướng dẫn thao tác lập hóa đơn trường hợp không sử dụng hóa đơn điện tử tại đây, trường hợp có sử dụng hóa đơn điện tử tại đây).

- Phiếu thu

- Thu tiền gửi

- Phiếu chi

- Chi tiền gửi

- Chứng từ nghiệp vụ khác

- Hàng bán trả lại

Các bước thực hiện như sau:

1. Vào nghiệp vụ Thuế, chọn Lập bảng kê bán ra\Thêm bảng kê thuế bán ra.

2. Phần mềm hiển thị Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra và tự động lấy lên các chứng từ, hoá đơn bán ra trong kỳ.

Chọn Kỳ lập bảng kê.

Tích chọn các chứng từ lên bảng kê.

Lap_bang_ke_ban_ra_01

Nhấn Cất.

3. Lưu ý: Trên các chứng từ bán hàng loại hoá đơn phải chọn là Hoá đơn GTGT, thuế suất thì phần mềm mới có thể tự động lấy lên bảng kê bán ra.

4. Nhấn In trên thanh công cụ để In bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ bán ra.