Lập bảng kê mua vào

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán thuế >

Lập bảng kê mua vào

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập và in được bảng kê hàng hoá dịch vụ mua vào để nộp cho cơ quan thuế.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Thuế, chọn Lập bảng kê mua vào\Thêm bảng kê thuế mua vào.

2. Phần mềm hiển thị Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào và tự động lấy lên các chứng từ, hoá đơn mua vào trong kỳ.

Chọn Kỳ lập bảng kê.

Tích chọn các chứng từ lên bảng kê.

Lap_bang_ke_mua_vao_01

Nhấn Cất.

3. Lưu ý: Trên các chứng từ mua hàng hoặc phiếu chi/chi tiền gửi, đơn vị phải chọn nhóm hàng hoá dịch vụ thì phần mềm mới tự động lấy lên bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào.

4. Nhấn In trên thanh công cụ để In bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá dịch vụ mua vào.