Khấu trừ thuế

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán thuế >

Khấu trừ thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị khấu trừ thuế và hạch toán nghiệp vụ khấu trừ thuế.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Thuế, chọn Khấu trừ thuế\Khấu trừ thuế.

2. Phần mềm hiển thị màn hình Khấu trừ thuế. Anh/chị chọn Kỳ tính thuế.

Khau_tru_thue_01

3. Nhấn Tiếp tục. Phần mềm hiển thị màn hình Khấu trừ thuế từ bảng kê mua vào, bán ra.

Lưu ý: Kỳ tính thuế của bảng kê mua vào, bán ra và khấu trừ thuế phải trong cùng một khoảng thời gian.

Khau_tru_thue_02

4. Nhấn Tiếp tục để xem các Thông tin chung và thông tin Chứng từ của bảng Khấu trừ thuế. Hoặc có thể nhấn Khấu trừ thuế ngay tại màn hình trên.

Khau_tru_thue_03

5. Phần mềm hiển thị thông báo tự động sinh ra chứng từ khấu trừ thuế trong chứng từ nghiệp vụ khác. Nhấn để tiếp tục.

Khau_tru_thue_04

6. Hệ thống hiển thị thông báo Sinh chứng từ nghiệp vụ khác và ghi sổ thành công. Nhấn để xem chứng từ nghiệp vụ khác.

Khau_tru_thue_05

7. Hệ thống sinh ra Chứng từ nghiệp vụ khác tương ứng.

Khau_tru_thue_06