Tờ khai thuế

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán thuế >

Tờ khai thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị lập tờ khai thuế để có thể in tờ khai nộp cho cơ quan thuế.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Thuế\Tờ khai thuế. Nhấn Thêm.

2. Chọn Kỳ lập tờ khai.

3. Tại màn hình Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, phần mềm lấy lên các thông tin Giá trị HHDV (Chưa có thuế)Thuế GTGT theo từng chỉ tiêu.

To_khai_thue_01

3. Nhấn Cất.

4. Nhấn In trên thanh công cụ, chọn mẫu in 01/GTGT: Tờ khai thuế GTGT (Thông tư số 26/2015/TT-BTC)