Nộp thuế

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Kế toán thuế >

Nộp thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Giúp đơn vị thực hiện nộp các khoản thuế phải nộp cho nhà nước.

2. Xem/tải phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện

1. Vào nghiệp vụ Thuế\Nộp thuế.

2. Tích chọn vào loại thuế phải nộp. Phần mềm sẽ hiển thị số thuế tại cột Số nộp lần này.

Nop_thue_01

3. Nhấn Tiếp tục.

4. Nhập thông tin Đơn vị nhận, Chứng từ, Phương thức thanh toán, Tài khoản thanh toán.

Nop_thue_02

5. Nhấn Lập chứng từ. Hệ thống tự động sinh phiếu chi theo phương thức thanh toán đã chọn. Nhấn để tiếp tục.

Nop_thue_03

6. Hệ thống hiển thị thông báo Sinh phiếu chi và ghi sổ thành công. Nhấn để xem chứng từ này.

Nop_thue_04

7. Phần mềm sinh phiếu chi tương ứng.

Nop_thue_05