Cài đặt

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp >

Cài đặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Một số lỗi thường gặp trong quá trình cài đặt:

Cài đặt SQL Server 2008 như thế nào?

Cài đặt Microsoft Framwork 4.0 như thế nào?

Khi đăng nhập, phần mềm báo không kết nối được với máy chủ thì phải làm như thế nào?

Làm thế nào khi không mở được phần mềm?

Làm thế nào khi không đăng nhập được vào phần mềm?

Khi tạo mới dữ liệu, phần mềm báo "Thư mục ... đang được thiết lập thuộc tính nén nên không thể lưu được dữ liệu" thì phải làm thế nào?

Sau khi cài đặt, phần mềm yêu cầu đăng nhập mật khẩu sa thì phải làm như thế nào?

Làm thế nào để kết nối máy chủ với máy trạm