Làm thế nào để kết nối máy chủ với máy trạm

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Cài đặt >

Làm thế nào để kết nối máy chủ với máy trạm

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Mục đích

Trường hợp đơn vị có nhiều kế toán viên cần sử dụng chung một dữ liệu kế toán để làm việc, đơn vị có thể kết nối máy trạm với máy chủ để thực hiện các nghiệp vụ trên phần mềm.

2. Điều kiện

1. Các máy tính đều sử dụng phần mềm MISA Mimosa.NET 2019.

2. Đơn vị có sử dụng mạng nội bộ để kết nối các máy tính.

3. Các bước thực hiện

Đối với máy chủ:

1. Tạo dữ liệu kế toán trên máy chủ. Xem hướng dẫn chi tiết các bước tạo dữ liệu kế toán mới tại đây.

Ví dụ: tạo mới dữ liệu kế toán có tên: DLKT_Mimosa_2018.

May chu may tram_01

 

2. Thực hiện phân quyền cho các máy trạm vào sử dụng:

Trường hợp 1: Nếu đơn vị chỉ có một máy trạm được toàn quyền sử dụng các nghiệp vụ trên phần mềm => không cần phải phân quyền sử dụng.

Trường hợp 2: Nếu đơn vị muốn thực hiện phân quyền cho các máy trạm có vai trò khác nhau, sử dụng các nghiệp vụ khác nhau trên phần mềm => cần phải phân quyền sử dụng.

o Thêm mới người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Anh/chị nên khai báo thêm thông tin mật khẩu để đảm bảo tính bảo mật cho người dùng.

May chu may tram_02

 

o Thêm mới vai trò. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

May chu may tram_03

 

o Phân quyền cho vai trò.

Ví dụ: vai trò KTNS chỉ thực hiện được chức năng trên phân hệ Kho bạc => anh/chị bỏ tích chọn những nghiệp vụ không có quyền.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

May chu may tram_04

 

o Chọn vai trò cho người dùng. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

May chu may tram_05

 

Lưu ý: Muốn loại bỏ vai trò cho người dùng, anh/chị chọn người dùng trên danh sách, chọn tab Vai trò, chọn vai trò, nhấn Loại bỏ.

May chu may tram_06

 

3. Kiểm tra tên máy tính để cung cấp thông tin đăng nhập cho máy trạm.

Nhấn chuột phải vào Computer, chọn Properties.

Tại Computer Name, anh/chị kiểm tra xem tên đang đặt là gì. Ví dụ: ttsen.

May chu may tram_09

 

Cung cấp tên máy tính cho máy trạm.

Đối với máy trạm:

Sau khi máy chủ đã thực hiện phân quyền sử dụng cho các máy trạm, thực hiện như sau:

1. Đăng nhập vào phần mềm.

2. Nhập tên Máy chủ có dạng: tên máy tính\MISAMIMOSA2019. (Tên máy tính là tên máy tính của máy chủ)

Ví dụ: TTSEN\MISAMIMOSA2019.

4. Chọn Dữ liệu kế toán cần làm việc.

5. Nhập Tên người dùngMật khẩu (nếu có).

Tên người dùng là tên đã được máy chủ phân quyền.

Trường hợp không phân quyền thì anh/chị đánh tên người dùng là Admin.

May chu may tram_07

5. Nhấn Đồng ý.

6. Anh/chị chỉ thực hiện được những nghiệp vụ được phân quyền, còn những nghiệp vụ khác không được phân quyền thì khi muốn sử dụng => hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo "Bạn không có quyền thực hiện chức năng này."

May chu may tram_08