Tài sản cố định

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp >

Tài sản cố định

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Làm thế nào để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phần mềm QLTS.VN?

Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ

Làm thế nào để đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2019

Các TSCĐ đã mua từ năm 2017 trở về trước, khi hạch toán hao mòn TSCĐ hàng năm vào TK chi phí theo TT 107 thì có bị coi là tính vào chi phí 2 lần không?