Để chi lương từ nguồn phí, lệ phí khấu trừ để lại, nguồn phí, nguồn thu khác thì làm như thế nào?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Lương >

Để chi lương từ nguồn phí, lệ phí khấu trừ để lại, nguồn phí, nguồn thu khác thì làm như thế nào?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Vấn đề: Trong năm, đơn vị có phát sinh thu phí, lệ phí sau khi đã trích nộp lên cấp trên đơn vị được giữ lại để chi cho các hoạt động. Ví dụ trong năm trích 40% từ khoản giữ lại để chi lương.

Hướng dẫn: Anh/chị xem đơn vị mình đang thuộc trường hợp nào sau đây để hạch toán chi 40% từ số tiền phí, lệ phí được giữ lại.

hmtoggle_plus1Trường hợp 1: Thu chi phí, lệ phí (danh mục Phí, lệ phí nằm trong Luật phí, lệ phí)

Tham khảo danh mục Phí, lệ phí trong Luật phí, lệ phí tại đây

1. Bước 1: Khi thu được tiền, vào phiếu thu tiền mặt hoặc tiền gửi hạch toán Nợ TK 111, 112/Có TK 3373.

2. Bước 2: Xác định số phải nộp NSNN: vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 3373/Có TK 3332.

3. Bước 3: Xác định số được để lại đơn vị: vào Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ TK 014

4. Bước 4: Chi 40% lương từ số được để lại đơn vị: vào Tiền mặt\Phiếu chi hoặc Tiền gửi\Chi tiền gửi, hạch toán:

Nợ TK 3341/Có TK 111, 112

Đồng thời, ghi Có TK 014

Đồng thời, ghi Nợ TK 3373/Có TK 514

5. Bước 5: Hạch toán chi phí lương: hạch toán Nợ TK 614/Có TK 3341

1. Ngày 15/05/2019, thu phí chợ, số tiền: 80.000.000 đồng.

Vào phân hệ Tiền mặt\Lập phiếu thu\Phiếu thu hoặc Tiền gửi\Thu tiền\Thu tiền gửi.

Hạch toán Nợ TK 111, 112/Có TK 3373

Chi luong tu nguon phi le phi_01

2. Ngày 20/05/2019, xác định số phải nộp NSNN, số tiền: 10.000.000 đồng.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Hạch toán Nợ TK 3373/Có TK 3332

Chi luong tu nguon phi le phi_02

3. Ngày 20/05/2019, xác định số được để lại đơn vị: 70.000.000 đồng.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Hạch toán Nợ TK 014

Chi luong tu nguon phi le phi_03

4. Ngày 28/05/2019, chuyển khoản chi lương cho cán bộ tại đơn vị, số tiền: 28.000.000 đồng.

Vào phân hệ Tiền gửi\Chi tiền\Chi tiền gửi.

Hạch toán Nợ TK 334/Có TK 112

Nhấn Cập nhật hạch toán đồng thời để PM tự động hạch toán Có TK 014

Chi luong tu nguon phi le phi_05

Nhấn Tiện ích\Hạch toán chi phí lương.

Chi luong tu nguon phi le phi_06

PM sinh chứng từ hạch toán chi phí lương, hạch toán Nợ TK 614/Có TK 334.

Chi luong tu nguon phi le phi_07

5. Ngày 29/05/2019, xác định số đã chi từ nguồn phí được khấu trừ, để lại để chi cho hoạt động thu phí, số tiền: 28.000.000 đồng.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Chứng từ nghiệp vụ khác.

Hạch toán Nợ TK 3373/Có TK 514

Chi luong tu nguon phi le phi_08

6. Ngày 30/05/2019, kế toán lập bảng kê ghi thu, ghi chi.

Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Lập bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi.

Chi luong tu nguon phi le phi_09

7. Ngày 30/05/2019, kế toán thanh toán những chứng từ ghi thu - ghi chi.

Vào phân hệ Kho bạc\Lập bảng kê\Danh sách bảng kê chứng từ thanh toán ghi thu - ghi chi.

Chọn tab Thanh toán.

Tích chọn các chứng từ được kho bạc chấp nhận thanh toán. Nhấn Thanh toán.

Chi luong tu nguon phi le phi_10

8. Ngày 30/05/2019, xác định kết quả hoạt động tháng 5.

Vào phân hệ Tổng hợp\Chứng từ nghiệp vụ khác\Xác định kết quả hoạt động.

Chi luong tu nguon phi le phi_11

hmtoggle_plus1Trường hợp 2: Khoản thu phí khác như thu học phí, viện phí, hoạt động SXKD

Tham khảo hướng dẫn tại đây