Làm thế nào để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phần mềm QLTS.VN?

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Tài sản cố định >

Làm thế nào để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phần mềm QLTS.VN?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Để kết nối phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với phần mềm QLTS.VN, trước hết máy tính của anh chị cần có kết nối mạng internet.

Các bước thực hiện kết nối như sau:

Bước 1: Kết nối Mimosa với QLTS.VN:

Sau đó anh chị mở dữ liệu trên MISA Mimosa.NET 2019, vào Hệ thống\Tùy chọn\Nghiệp vụ.

Chọn Kết nối QLTS.VN.

Tiếp theo anh chị nhập thông tin của phần mềm QLTS.VN bao gồm:

o Địa chỉ đăng nhập: có dạng <<http://tentinh.qlts.vn>>

o Mã QHNS

o Tên đăng nhập

o Mật khẩu.

ket_noi_qlts

Nhấn Kết nối.

Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Lấy các chứng từ liên quan từ QLTS.VN về Mimosa:

Ghi tăng TSCĐ

Ghi giảm TSCĐ

Đánh giá lại TSCĐ

Trích khấu hao TSCĐ

Tính hao mòn TSCĐ

Lưu ý: Khi muốn ngừng kết nối với phần mềm QLTS, anh/chị vào Hệ thống\Tuỳ chọn. Chọn Kết nối với QLTS.VN, nhấn Ngừng kết nối.