Làm thế nào để đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2019

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Tài sản cố định >

Làm thế nào để đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2019

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Vấn đề

Hướng dẫn đối chiếu số liệu TSCĐ ở phần mềm QLTS.VN và MISA Mimosa.NET 2019.

2. Hướng dẫn đối chiếu số liệu

1. Đối chiếu giữa Bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với Báo cáo tình hình tăng, giảm TSCĐ trên QLTS.VN

 

BẢNG CÂN ĐỐI SỐ PHÁT SINH

(Trên MISA Mimosa.NET 2019)

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TĂNG, GIẢM TSCĐ

(Trên QLTS.VN)

Số dư đầu kỳ

- Số dư đầu kỳ TK 211

- Cột Đầu kỳ

Phát sinh tăng

- Phát sinh Nợ TK 211

- Cột Ghi tăng

Phát sinh giảm

- Phát sinh Có TK 211

- Cột Ghi giảm

Số dư cuối kỳ

- Số dư cuối kỳ TK 211

- Cột Cuối kỳ

 

2. Ngoài ra, đối chiếu số tổng của các TK 211, 214, 366 ở Bảng cân đối số phát sinh trên phần mềm MISA Mimosa.NET 2019 với Tổng nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại ở Danh sách TSCĐ tại nơi sử dụng trên QLTS.VN.

3. Sau khi đối chiếu, có chênh lệch thì xác định số của báo cáo trên phần mềm nào đúng để sửa số sai như sau:

 

 

Nếu sai ở MISA Mimosa.NET 2019

 

Nếu sai ở QLTS.VN

Số dư đầu kỳ sai

- Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu

- Kích đúp chuột vào các TK sai như TK 211, 214, 366 để sửa lại cho đúng.

- Nhấn Cất.

- Vào Tài sản\Quản lý tài sản

- Kích đúp chuột vào TSCĐ đầu kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại.

- Nhấn Cất.

=> Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab "Lịch sử biến động" xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được

Phát sinh sai

- Vào phân hệ TSCĐ

- Bỏ ghi và xóa các chứng từ ghi tăng đã lấy từ QLTS.VN trước đó.

- Vào Thêm\Ghi tăng TSCĐ. Nhấn Lấy dữ liệu.

- Tích chọn các chứng từ, nhấn Thực hiện

- Vào Tài sản\Quản lý tài sản

- Kích đúp chuột vào TSCĐ ghi tăng trong kỳ sai để chỉnh lại Nguyên giá, Hao mòn lũy kế, Giá trị còn lại.

- Nhấn Cất.

=> Khi chọn TSCĐ để sửa, chú ý tab "Lịch sử biến động" xem có phát sinh những chứng từ nào liên quan thì phải xóa đi sau đó mới sửa được