Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ

Navigation:  7. Câu hỏi thường gặp > Tài sản cố định >

Làm thế nào để đối chiếu số dư TK 211, 214 trên Bảng cân đối số phát sinh với Sổ TSCĐ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Trường hợp 1: Có kết nối phần mềm kế toán với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên QLTS.VN

Trường hợp 2: PM kế toán không kết nối với QLTS.VN, theo dõi chi tiết TSCĐ trên PM kế toán