B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Navigation:  4. Hướng dẫn sử dụng > Hướng dẫn kiểm tra đối chiếu số liệu chứng từ, báo cáo > Đối chiếu giữa các báo cáo >

B02/BCTC: Báo cáo kết quả hoạt động và B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Đối chiếu Doanh thu (Mã số 10) trên B02/BCTC với Số thu được trong năm của Nguồn hoạt động khác được để lại (Mã số 85) trên B01/BCQT không bằng nhau